Wenzhou Boshine Electric Security Co., Ltd.

4 F Building, Liaqian Industry, Liaoqian, West Road, 325000 Wenzhou, Zhejiang
China, People’s Republic

Telephone +86-577-8899-2230
Fax +86-577-8899-2333
eas@boshine.com