Adyen B.V.

P.O. Box 10095, 1001 EB Amsterdam
1001 EB Amsterdam
Netherlands

germany@adyen.com